Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelete (a továbbiakban: GDPR) 14. cikke alapján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint adatkezelő az általa lefolytatott közbeszerzési eljárással összefüggésben Önt, mint azon természetes személyt (a továbbiakban: érintett), akinek személyes adata(i) akár elektronikus úton, akár papír alapon részére közlésre/továbbításra kerülnek, az általa végzett adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja.

 

Tájékoztatás a közbeszerzési eljárással kapcsolatos adatkezelésről

 

A személyes adatok kezelője:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelő elérhetőségei:

székhelye: 1135 Budapest, Szabolcs utca 37-43.

postai címe: 1389 Budapest, Pf.: 120.

e-mail címe: sajto@kef.gov.hu

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve:

elérhetőségei:

 

Polgár Mónika

postai címe: 1389 Budapest, Pf.: 120.

e-mail címe: adatvedelem@kef.gov.hu

Az adatkezelés célja:

- az Adatkezelő közbeszerzési eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos közfeladatainak ellátása,

- az eljárás során az előírt formában történő kapcsolattartás biztosítása,

- az eljárás résztvevőinek tájékoztatása,

- a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a döntéshozatalhoz szükséges adatok rendelkezésre állásának biztosítása,

- a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos esetleges jogviták rendezéséhez szükséges dokumentumok rendelkezésre állásának biztosítása,

- az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, a teljesítés során a szerződő felek kapcsolattartásának biztosítása,

- a szerződés teljesítésének nyomon követése és ellenőrzése, valamint a szerződés teljesítésével, illetve annak megszűnésével / megszüntetésével kapcsolatban felmerülő követelések érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

az adatkezelés közérdekű (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), mivel az a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés g) – i) pontjaiban előírt közfeladatok teljesítéséhez szükséges

A kezelt személyes adatok köre:

általános személyes adatok (családi és utónév, születési hely és idő, anyja neve, lakcím), szakértelem (végzettség), mobilszám, e-mail cím

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetve a szerződés teljesítésétől számított tíz évig, amennyiben a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás vagy közigazgatási, illetve polgári per indult, annak jogerős befejezéséig, de legalább tíz évig

A személyes adatok címzettjei:

- a közbeszerzési eljárás lefolytatásában közreműködő természetes személyek, jogi személyek és egyéb szervezetek,

- a Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft., mint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer üzemeltetője,

- a közbeszerzési eljárások nyilvántartására feljogosított közhatalmi szervek

A személyes adatok forrása:

az Ön munkáltatójának, megbízójának, fővállalkozójának adatszolgáltatása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A közbeszerzési eljárás során az ajánlat/részvételi jelentkezés érvénytelensége, az eljárás eredménytelensége, kizárás a közbeszerzési eljárásból, a szerződéses kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a szerződéses jogkövetkezmények alkalmazása.

 

Adatkezelő a személyes adatok felhasználásával kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést nem hoz és az adatkezelés során profilalkotásra sem kerül sor.

 

Tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogokról

Személyes adatokhoz való hozzáférés joga: Ön tájékoztatást kérhet, hogy az Adatkezelőnél a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; amennyiben folyamatban van, úgy igényelheti a kezelt személyes adatai másolatát.

Helyesbítéshez való jog:  Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérheti a kezelt hiányos személyes adatainak kiegészítését.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait/személyes adatai egy részét kizárólag tárolja, azokon egyéb adatkezelési műveletet (például rendszerezés, felhasználás, közlés, továbbítás) ne végezzen. Az adatkezelés korlátozása az alábbi okokból kérhető:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy
  • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, vagy
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat valamely jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen

Tiltakozáshoz való jog

A saját helyzetével kapcsolatos okokból Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, mely esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha maga az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslathoz való jog

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban Ön bejelentést tehet az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, annak fent megadott elérhetőségein. Továbbá panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail cím: www.ugyfelszolgalat@naih.hu) mint felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit. Ön bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

A kérelmek teljesítése

Jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Adatkezelőnél nyújthatja be, annak fent megadott elérhetőségein, melynek teljesítése díjmentesen történik, kivéve, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, valamint az Ön által a kezelt személyes adatairól kért további másolatokat, mely esetekben az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül köteles a kérelem alapján meghozott intézkedéseiről vagy azok mellőzéséről Önt elektronikus úton – kivéve, ha Ön azt másként kéri – tájékoztatni.

41425-docx
41420-docx
Nincsenek dokumentumok vagy médiafájlok ebben a mappában.
Dokumentumok
Adatkezelési_Tájékoztató_honlapra_Portál
Megváltoztatta: Csuti József, ennyi ideje: 2 év
Jóváhagyva
Adatkezelési Tájékoztató Központosított Közbeszerzési eljárással kapcs.
Megváltoztatta: Csuti József, ennyi ideje: 2 év
Jóváhagyva
{title}
Éppen most által
  • thumbnail

    {title}

    Éppen most által